תקנון אתר אינטרנט

מבוא

1. ברוכים הבאים לאתר האינטרנט – inkme (לוגו) – המרכז הישראלי לנושא הקעקועים, המופעל באמצעות כתובת האינטרנט – www.inkme.co.il (להלן: "האתר") על ידי חב' אינקמי בע"מ (להלן: "אינקמי").

2. האתר נועד, הן עבור משתמשים המעוניינים במידע מגוון אודות קעקועים והן עבור אותם המשתמשים העוסקים בתחום הקעקועים ומעוניינים לשלב את עסקם במסגרת פונקציות השירותים השיווקיים המגוונים המוצעים בו.

3. השימוש באתר לרבות השירותים המסופקים באמצעותו הינו בכפוף לכל תנאי תקנון זה (להלן: "התקנון"), בין המפורשים ובין המשתמעים, והשימוש בו מעיד כי המשתמש קיבל על עצמו את כל תנאיו. היה והמשתמש אינו מסכים לתקנון, עליו להימנע מכל שימוש באתר.

4. התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחס לגברים ולנשים כאחד.

5. השירותים בתשלום המסופקים באתר הינם למשתמשים מגילאי 18 בלבד (להלן: "בגיר"). אינקמי שומרת לעצמה את הזכות לסרב לתת שירות באתר ו/או לבטל הזמנת שירות באתר שנעשתה על ידי משתמש שאינו בגיר, הכול על פי שיקול דעתה הבלעדי.

6. קבלת שירותים מסוימים המוצעים באתר (בין הכרוכים בתשלום ובין שאינם כרוכים בתשלום), מותנית בהשלמת הליך רישום קצר ללא עלות (להלן: "משתמש רשום"), בהתאם לפירוט הנתונים הנקבעים על פי שיקול דעתה הבלעדי של אינקמי.

7. אינקמי שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה, מעת לעת, מכל סיבה שהיא, וללא כל הודעה מראש.

8. אינקמי שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי השירותים המוצעים באתר ו/או להפסיקם ו/או לבטלם, בכל עת, מכל סיבה שהיא, וללא כל הודעה מראש.

9. מדיניות השמירה על פרטיות השימוש באתר הינה בהתאם לתנאי הצהרת הפרטיות המפורטים במסגרת תקנון זה.

10. פנייה לאינקמי אפשרית באמצעות כתובת הדוא"ל [email protected] ותיענה תוך _24_ שעות ממועד קבלת הפנייה או בימים _א -ו_ בין השעות _09:00 – 18:00_ באמצעות טלפון נייד – 052-5023276

 

התקשרות

11. תנאי ההתקשרות על פי תקנון זה בין אינקמי לבין המשתמש, ואילו בלבד, הם אשר יחייבו את אינקמי במתן השירותים מטעמה המוצעים על פיו ואין ולא תהיה למשתמש כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או אחר, מכל מין וסוג שהם, כנגד אינקמי, שאינו לעניינם.

12. נוסף על האמור לעיל ומבלי לפגוע בו, יובהר בזה אין ולא יהיה למשתמש באתר כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או אחר, מכל מין וסוג שהוא, כנגד עובדיה של אינקמי ו/או מנהליה ו/או בעלי מניותיה ו/או אחר מטעמה.

 שירותי אינקמי

13. אינקמי מספקת למשתמשים באתר מידע מגוון אודות תחום הקעקועים הכולל, בין היתר, אינדקס של מקרקעים העוסקים בתחום הקעקועים והפירסינג בישראל, גלריית קעקועים המתעדכנת על ידי משתמשים באתר, אפשריות חיפוש של מקעקעים בחלוקה לפרמטרים שונים על פי בחירת משתמש, מאמרים שונים בתחום הקעקועים והצעות מחיר לקעקועים.

14. כמו-כן, אינקמי מספקת במסגרת האתר למשתמשים מקעקעים המעוניינים בכך מספר חבילות שירותי פרסום ושיווק, הכרוכים בתשלום ושאינם כרוכים תשלום (להלן: "חבילות הפרסום").

15. פרטי הפרסום האפשריים במסגרת חבילות הפרסום הינם כפי הקבועים במסגרת פורמט הנקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של אינקמי.

16. סוגי שירותי הפרסום הכלולים במסגרת חבילות הפרסום הינם כפי הקבועים במסגרת פורמט הנקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של אינקמי.

17. נכונות ודיוק בתוכנם של פרטי משתמשים במסגרת חבילות הפרסום ובכלל הינה באחריותו הבלעדית של המשתמש ובכפוף לאישורו והצהרתו הבלעדית אודותיהם.

18. השירותים הכלולים במסגרת חבילות הפרסום לרבות מחיריהם, כפי הקבועים במסגרת לשונית "פרטי העסקה" הצמודה לכל חבילת פרסום וניתנים לשינוי, בכל עת, וללא הודעה מראש, על פי שיקול דעתה הבלעדי של אינקמי. שירותים שנכללו בהזמנה של חבילה טרם עדכונה תכלול את השירותים שהיו קבועים במועד ביצועה.

תשלומים

19. אינקמי שומרת לעצמה את הזכות לעדכן, מעת לעת, על פי שיקול דעתה, וללא הודעה מראש, את מחירי שירותיה לרבות חבילות הפרסום המוצעות באתר, כפי הקבועים בהתאם לפרטי העסקה הצמודים לכל חבילת פרסום. חיובה של הזמנה שנעשתה טרם עדכון מחירון אינקמי תחויב בהתאם למחירון שהיה קבוע במועד ביצועה.

20. חיוב הזמנה של חבילת פרסום שנעשתה טרם עדכון מחיר חבילה תחויב בהתאם למחירון שהיה קבוע במועד ביצוע.

21. תשלום חיוב לאינקמי בגין שירותיה לרבות חבילות הפרסום המוצעות באתר ייעשה במועד הזמנת השירות, אלא אם נקבע אחרת על ידי אינקמי.

22. תשלום חיוב לאינקמי יתבצע באמצעות כרטיסי חיובים נבחרים המכובדים על ידי אינקמי, בהתאם למצוין בלשונית פרטי העסקה הצמודה לכל חבילת פרסום וכן באמצעות שירות "PayPal".

מדיניות ביטולים

23. ביקש המשתמש לבטל הזמנת שירותים של אינקמי, ייעשה כן באמצעות פנייה לאינקמי בדוא"ל – [email protected] וזאת בתוך ארבעה עשר ימים ממועד הזמנת השירות ובלבד שהביטול, כאמור, ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן.

24. בוטל השירות בהתאם לאמור לעיל, יהא הביטול כרוך בתשלום דמי ביטול של המשתמש לאינקמי בסך השווה ל-5% (חמישה אחוזים) ממחיר השירות או מאה שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

קניין רוחני

25. כלל זכויות הקניין הרוחני באתר הינן רכושה הבלעדי של אינקמי ו/או של צד שלישי אשר הרשה לאינקמי לעשות בהן שימוש ואין לעשות בהן כל שימוש שהוא, מכל מין וסוג שהוא, ללא קבלת אישורה של אינקמי לכך מראש ובכתב.

26. מבלי לפגוע באמור דלעיל, אין לבצע כל שימוש מסחרי כלשהו, מכל מין וסוג שהוא, באיזה מבין היישומים ו/או התכנים ו/או הנתונים ו/או המצגים ו/או אחרים המוצגים ו/או המפורסמים באתר, ללא קבלת אישורה של אינקמי לכך מראש ובכתב.

27. תכנים, מכול מין וסוג שהם, לרבות, אך לא רק, נתונים, לוגואים, תמונות, תגובות, המלצות, הצעות מחיר, הנחות, מאמרים ו/או מצגים אחרים, המוצגים ו/או המפורסמים על ידי משתמש באתר, סטודיו לקעקועים או בשם צד שלישי, מהווים, בין היתר, אישור של המשתמש בדבר בעלותו בזכויות הקניין הרוחני שבתוכן וכן אישור בדבר מתן רישיון שימוש לאינקמי לבצע כל שימוש שהוא בתוכן, בכל דרך, בכל זמן וללא כל תמורה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הגבלת אחריות ואחריות המשתמש

28. אינקמי אינה אחראית לנכונותם ו/או עדכניותם של תכנים, מכל מין וסוג שהם, לרבות, אך לא רק, נתונים, לוגואים, תמונות, תגובות, המלצות, הצעות מחיר, הנחות, מאמרים ו/או מצגים אחרים, המוצגים ו/או המפורסמים על ידי משתמש באתר ו/או איזה מפרסם אחר באתר ו/או כל גורם אחר, המהווים כולם מידע המסופק למשתמש באתר כמידע כללי – "As-Is".

29. אינקמי אינה אחראית לכל הפרעה ו/או כשל באתר ו/או בתכניו ו/או בנתוניו ו/או ביישומיו ו/או בפעילותו הסדירה לרבות כל נזק אשר ייגרם כתוצאה מכך לרכושו של המשתמש באתר לרבות, אך לא רק, למחשבו הנייד ולכל ציוד קצה אחר בשימושו של המשתמש באתר.

30. אינקמי אינה אחראית לכל שגיאה ו/או טעות ו/או החסרה ו/או אחר אשר ייתכן ותתגלה באיזה מבין התכנים ו/או הנתונים ו/או היישומים באתר.

31. אינקמי אינה אחראית לטיבם, נכונותם, מחיריהם ו/או אחר בקשר עם השירותים המוצעים ו/או המפורסמים ו/או המוצגים באתר מטעמו של איזה משתמש ו/או מפרסם אחר באתר ואין לראות בהצגתם ו/או בפרסומם באתר משום המלצה ו/או חוות דעתה מטעמה של אינקמי לעניינם.

32. למען הסר כל ספק, אינקמי אינה אחראית לתגובות כלשהן לרבות חוות דעה ו/או אחר של איזה משתמש באתר אודות כל משתמש ו/או מפרסם אחר באתר והינה שומרת לעצמה את הזכות להסיר מהאתר, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ובאופן מיידי, ללא כל התראה ו/או הודעה מראש, כל תגובה, חוות דעה, נתון, פרט, מכול מין וסוג שהוא, המהווה לשון הרע ו/או פוגעני ו/או חושפני ו/או הנוגד את תקנת הציבור ו/או שאינו כדין.

33. אינקמי אינה אחראית לקישורים ו/או לאתר המקושר לאתר על ידי איזה משתמש ו/או מפרסם לרבות, אך לא רק, לעדכניות תכנם ו/או לפרטים ו/או לנתונים ו/או למצגים ו/או לתמונות ו/או ללוגואים ו/או לאחרים המוצעים ו/או המפורסמים במסגרתם, ללא יוצא מן הכלל כמו גם לפעילותם הסדירה ו/או כל הפרעה ו/או כשל ו/או אחר הנובע ממנו.

שיפוי

34. המשתמש באתר מתחייב בזה לשפות את אינקמי, מיד עם דרישתה הראשונה, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאות, מכול מין וסוג שהם, שייגרמו לה ו/או לעובדיה ו/או למנהליה ו/או לבעלי מניותיה עקב שימושו באתר בניגוד לתנאי תקנון זה.

סמכות שיפוט

35. סמכות השיפוט בכל הנוגע לשירותי אינקמי על פי תקנון זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר חיפה בלבד.

כתיבת תגובה